POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o Twoje dane osobowe

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.P.H.U. NOWE GARAŻE Kamil Orzeszek z siedzibą w Piekiełku 64, 34-650 Tymbark, NIP: 7372219879.

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji Państwa praw wskazujemy adres e-mail: biuro@nowegaraze.pl oraz numer telefonu +48 665 919 669, pod którymi mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest:

wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust.1 lit.a RODO),

konieczność przetwarzania ich dla potrzeb zawartej przez nas z Państwem umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

wymogi ustawowe wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit.c RODO), co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i umożliwia zawarcie umowy, na podstawie której będziemy względem Państwa świadczyć usługi. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na świadczeniu usług związanych z produkcją, transportem i montażem konstrukcji stalowych. Niepodanie przez Państwa danych może powodować trudności związane z kontaktem, przy realizacji umowy lub też może uniemożliwić jej zwarcie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora w szczególności z takich źródeł jak: zawarte umowy, otrzymane zlecenia, zapytania handlowe, ogólnodostępne rejestry przedsiębiorców, informacje przekazane bezpośrednio przez Państwa celem negocjacji, zawarcia i realizacji umowy.

Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Odbiorcami danych mogą być spółki powiązane lub podmioty trzecie na podstawie umowy o udostępnieniu danych osobowych.

Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.

Administrator gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu dodanych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Osoba, której dane są przetwarzane może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Zaprojektuj swój garaż blaszany od podstaw